Klijndijk

Werkgroep verkeer DK  informeert.

 

In ’t voorleden ligt het heden, in het nu, wat het worden zal. 

Willem Bilderdijk

 

De werkgroep blikt terug – kijkt naar heden en vertrouwt op de toekomst die we samen gaan maken. 

 

Hoofdweg – Pandiek.

 

De Pandiek inclusief de ventweg gaat aangepast worden. Het laatste voorstel is om deze weg af te sluiten bij de Hoofdweg nummer 30, zodat doorgaand verkeer richting Emmen deze weg niet langer kan gebruiken.

De gemeente  is nog bezig (oktober 2020) met het uitwerken van voorstellen over de Pandiek en neemt daarover contact op met de aanwonenden.

 

Hoofdweg - richting Odoorn. 

 

Radarsnelheidscontrole Hoofdweg te Klijndijk, 16 maart 2019.   

tussen 20.42 en 01.45 uur

Aantal passanten 550.  Overtreders 95 (17.3%)

Hoogst gemeten snelheid 117 km/u

 

Tijdens de informatiebijeenkomst voor de inwoners (november 2019) over de gevolgen van het GVVP voor Klijndijk werd door de wethouder medegedeeld dat de eerder toegezegde aanpassing van de komgrens  niet uitgevoerd wordt. Tevens dat de vastgestelde hoge prioritering van aanpassing Hoofdweg, mede n.a.v. ingediende wensen van werkgroep/aanwonenden  en onderzoeksrapport van Politie onderzoeker, door de gemeenteraad ingetrokken is.

De geplande bespreking van het onderzoeksrapport uit 2018  in de gemeenteraad moet nog plaats vinden.

Ten behoeve van helderheid in de toekomst  heeft de werkgroep op 08-10-2020 het College verzocht schriftelijk  mede te delen welke planning zij heeft voor de rest van haar collegeperiode en de langere termijn planning voor de infrastructurele werken inclusief onderhoudswerkzaamheden aan de Hoofdweg. Antwoord van de gemeente komt nog.

 

Melkweg - binnen bebouwde kom. 

 

Radarsnelheidscontrole 15-02-2019 Klijndijk, Melkweg  t.h.v. huisnr. 25,

geldende maximum snelheid 50 km/u (Bibeko).

Tijdstip controle: 09:42 uur - 13.20 uur.

Passanten: 933           Overtreders: 83

Hoogst gemeten snelheid: 86 km/u.

 

Afspraken over herinrichting zijn gemaakt. Zie verder eindrapportage. 

T.a.v. Melkweg heeft werkgroep begin juli 2020 aan College voorgesteld om samen met Dorpsbelang,  2 jaar naar de ingebruikname van  rotonde Slenerweg, in overleg met DK te evalueren wat de gevolgen zijn van de opwaardering Melkweg van ErfToegangsWeg voor inwoners tot ontsluitingsweg /verbindingsweg  voor doorgaand auto verkeer tussen N 34 – Musselkanaal/ N391. Tevens om de kapotte wegbermen tussen de bomen langs de Melkweg als gemeente/wegbeheerder bij de komende herinrichting van de Melkweg  blijvend te herstellen en daarvoor niet de verantwoordelijkheid te leggen bij de aanwonenden.  

10-10-2020: werkgroep verkeer DK is  nog steeds (oktober 2020) in afwachting van antwoord.

Uitvoering herinrichting Melkweg 2021: Voorlichting aanpak herinrichting Melkweg. De gemeente organiseert een informatieavond voor inwoners over de werkzaamheden. 

 

Oost-West verkeer.

 

Op 23 september 2020 heeft de eerste informatiebijeenkomst over het Oost-West-verkeer plaatsgevonden, waarvoor alle betrokken dorpsbelangenorganisaties uitgenodigd zijn. Als een centrale onderzoeksvraag daarbij is benoemd: hoe kunnen we het doorgaande verkeer en de overlast van het doorgaande verkeer in onze bebouwde kommen beperken? Het uitgangspunt, beperk doorgaand verkeer in de kernen, was bij de vorige verkiezingen ook al het uitgangspunt. Dit is door de huidige politieke partijen en in het huidig coalitie akkoord vastgelegd. De vraag is: hoe en wanneer wordt dat nu en in de toekomst in de praktijk gebracht?

De werkgroep ziet hierin voor de inwoners en de gemeente goede mogelijkheden om burgerparticipatie handen en voeten te geven.

 

Snelheids vermindering – verhoging woongenot - actie inwoners gevraagd.

                                               

Vanuit de werkgroep is het idee geopperd, en door enige aanwonenden ondersteund, om in het kader van leefbaarheid en het verhogen woongenot en ook snelheidsvermindering Smiley ‘s (elektronisch waarschuwingsbord ) te plaatsen en de wegbermen te verfraaien.

Wie wil hier in meedenken en een plan ervoor opstellen?

 

Eindrapportage werkgroep verkeer DK.

 

De werkgroep gaat stoppen.

De werkgroep heeft haar eindrapportage geschreven. Zij concludeert o.a. daarin:

De besluiten liggen er en daarmee zullen we het moeten doen.

Vanaf het begin zijn de inwoners erg betrokken  geweest en hebben massaal hun  inbreng gegeven. De werkgroep in best tevreden met die ondersteuning en betrokkenheid.

Ondanks de tegenslagen is het gelukt om de wensen en belangen van Klijndijkers helder op tafel te krijgen. Het is gelukt om aandacht te krijgen voor de problemen rondom verkeer in Klijndijk, met dank aan de inzet van de werkgroepsleden, welzijnsorganisatie Andes die het proces ondersteunde, en Veilig Verkeer Nederland dat ons ondersteunde op het gebied van verkeerstechnische zaken.

De werkgroep heeft er, ondersteund door inwoners, voor gezorgd dat bij ambtenaren, wethouders en politici helder is geworden wat er speelde in Klijndijk en welke wensen en mogelijkheden er lagen. Hoewel behoud van de ETW-status van de Hoofdweg en de realisatie van een 30 km/u-zone bij de Visserstraat als goed wordt ervaren, is het niet helemaal geworden wat de meeste inwoners wensten.

Ook is duidelijk geworden dat er simpelweg wel verkeerstechnische en juridische  mogelijkheden waren voor meer, maar dat daar voor geen politieke draagkracht was.

De gegeven argumenten door gemeente voor het opwaarderen van de Melkweg tot ontsluitingsweg voor doorgaand verkeer en de wenselijkheid voor uniformiteit en het belang van doorgaand autoverkeer  tussen N34 en Musselkanaal (N391) woog politiek zwaarder dan de wensen van de aanwonenden en inwoners. De maatschappelijke, economische noodzaak en wenselijkheid  voor het opwaarderen van de Melkweg is niet getoond aan de werkgroep en inwoners van Klijndijk.

Naast een constructieve en prettige  samenwerking met alle betrokkenen bij  het maken  van het verkeersplan  Klijndijk  constateert de werkgroep dat het samendoen – participeren  in de tweede periode beter had gekund en gemoeten om dan ook te kunnen spreken van een constructieve participatie. Daarvoor heeft de werkgroep een aanzet proberen te geven door een evaluatief verslag aan te bieden aan het College als start voor verbetering.

 

Wilt u de uitgebreidere informatie of de eindrapportage van de werkgroep, vraag het of kijk verder op de straks vernieuwde site DK.

Voor  info  dorpsbelangklijndijk@hotmail.com  of  wimoussoren50@gmail.com

Werkgroep verkeer

 

 

De opdracht voor de werkgroep om dit probleem terdege aan te pakken, is dus wel een grote uitdaging geworden. Het zijn een paar intensieve jaren geweest van uren vergaderen, brieven schrijven, overleggen met de bewoners, de gemeente Borger-Odoorn  en andere instanties. 

Allen inspanningen om o.a. de verkeersveiligheid  en het woongenot te verbeteren,  zijn gelukkig niet voor niets geweest. Met die aantekening  dat de werkgroep vindt, dat er te weinig resultaat is behaald m.n. de verlaging van de snelheid binnen de bebouwde kom, die niet doorgegaan is.

In 2021 vindt de geplande herinrichting  van de Melkweg  plaats, met o.a. verbetering van de verkeersveiligheid bij oversteekplaats  Visserstraat naar het Valtherbos. Wanneer de Hoofdweg aan de beurt is, moeten we afwachten.

In deze Eindrapportage  staat uitgebreid het hele proces van de afgelopen  periode  beschreven.

 

Namens de werkgroep  verkeer,

Wim Oussoren 

Melkweg 55A 

Ruim 3 jaar lang hebben de leden van de werkgroep verkeer  ( ingesteld door Dorpsbelang Klijndijk) zich ingezet om de verkeersproblematiek in het dorp onder de aandacht te brengen en om met voorstellen/oplossingen te komen. Al tientallen jaren ervaren de bewoners veel overlast en een gevoel van onveiligheid  door o.a. het te snel rijdend verkeer op de Melkweg/Hoofdweg.

Er zijn in het verleden wel maatregelen genomen, maar die hebben helaas niet het gewenste effect opgeleverd.